Συμμετέχω ενεργά

Πλάνο Συμμετοχής Εμπλεκόμενος Φορέων και πολιτών

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες που αλληλοεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο των πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης.

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και να εξαχθούν συμπεράσματα από την εμπειρία των συμμετεχόντων με δομημένο και ουσιαστικό τρόπο, δημιουργείται η ανάγκη σχηματισμού ενός οργανωμένου πλαισίου διεξαγωγής του. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης η οποία προβλέπει τρεις φάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού που αντικατοπτρίζονται στο πλάνο συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών ανά φάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Το πλάνο μπορείτε να το δείτε επιλέγοντας εδώ.

Εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού-δελτία τοποθέτησης/δημοσκόπησης

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ενεργά δελτία τοποθέτησης-δημοσκόπησης. Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται σε αυτά που αφορούν εκπροσώπους φορέων και αυτά που αφορούν πολίτες. Παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο και βοηθήσετε και εσείς στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

1η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Ερωτηματολόγιο τοποθέτησης Φορέων

Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων πολιτών

2η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Δημοσκόπιση ανάπτυξης στρατηγικής για την κινητικότητα

Πρακτικά διαβουλεύσεων και αποτελέσματα φάσεων συμμετοχικού σχεδιασμού.

Παρακάτω έχετε την δυνατότητα να δείτε πρακτικά και αποτελέσματα από προηγούμενες τις προηγούμενες συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ.