Αποτελέσματα ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης και 1ης διαβούλευσης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης του ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης, οργανωμένα ανά τομέα κινητικότητας (μηχανοκίνητη κυκλοφορία, στάθμευση, πεζή μετακίνηση, εμπορευματικές μεταφορές, ποδήλατο, οδική ασφάλεια, δημόσιες συγκοινωνίες και χαρακτηριστικά κινητικότητας κατοίκων).

Πεζή μετακίνηση
 • Προβλήματα παρατηρήθηκαν στην ασφαλή μετακίνηση πεζών. Συγκεκριμένα, ενώ το κέντρο της Κατερίνης είναι πεζοδρομημένο σε μεγάλο τμήμα του, και αρκετές εμπορικές οδοί περιμετρικά αυτού διαθέτουν μεγάλο πλάτος πεζοδρομίων με ικανοποιητική ποιότητα επιφανειών και απουσία εμποδίων, αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν οι υποδομές πεζής μετακίνησης σε περιοχές μακριά από το κέντρο, αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα πεζοδρόμια είναι μικρού πλάτους (ή μηδαμινού) και πολλές φορές υφίστανται στοιχεία που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση.
 • Στις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου στην Παραλία Κατερίνης τα πεζοδρόμια έχουν ικανοποιητικό πλάτος αλλά υπάρχει έντονη κατάληψη από ανθρώπινη δραστηριότητα ή μόνιμα εμπόδια που μειώνουν αρκετά τον ελεύθερο χώρο της οδού.
 • Η κυκλοφορία ΑμεΑ είναι δύσκολη, αφού ως προς τις υποδομές, ράμπες εντοπίζονται κυρίως στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στην περιοχή κατά μήκος της οδού Νικά, απουσιάζουν δε σε οδούς εκτός κέντρου, οδεύσεις τυφλών εντοπίζονται σε πολύ περιορισμένη έκταση, ενώ εμπόδια και παραβάσεις από οδηγούς δημιουργούν ένα αφιλόξενο περιβάλλον για άτομα με δυσκολίες στην κίνηση.
 • Στο δίκτυο της Κατερίνης υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός διαβάσεων πεζών, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές
Διαχείριση στάθμευσης
 • Η προσφορά παρά την οδό σε θέσεις στάθμευσης είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα να προκύπτει έντονα αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης και να παρατηρούνται φαινόμενα παράνομης στάθμευσης. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε περιοχές εκτός κέντρου και ιδιαίτερα στον οικισμό της παραλίας κατά την τουριστική περίοδο.
 • Στο κέντρο της Κατερίνης λειτουργούν ορισμένοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, με καλές υποδομές σε κεντρικά σημεία. Ωστόσο οι χώροι αυτοί δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών για στάθμευση, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.
 • Παρατηρούνται αρκετά φαινόμενα παράνομης στάθμευσης. Τα συνηθέστερα από αυτά αφορούν στάθμευση σε σημεία που απαγορεύεται από σήμανση ή πάνω στο πεζοδρόμιο.
Δημόσιες Συγκοινωνίες
 • Το αστικό λεωφορείο είναι το λιγότερο χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο στην Κατερίνη.
 • Η λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας της Κατερίνης θεωρείται από αρκετούς πολίτες προβληματική κυρίως λόγω έλλειψης χρονικής αξιοπιστίας των δρομολογίων.
 • Τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας είναι αρκετά αραιά και επικεντρώνονται κυρίως στην διασύνδεση της πόλης με τους όμορους οικισμούς και όχι στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων εσωτερικά της πόλης.
 • Η διασύνδεση της Κατερίνης με υπερτοπικούς προορισμούς γίνεται μέσω ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικής γραμμής, και κρίνεται επαρκής.
Ποδήλατο
 • Η έλλειψη εκτενούς δικτύου ποδηλατοδρόμων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, αφού το ποδήλατο αποτελεί έναν σχετικά ανταγωνιστικό μέσο μετακίνησης στις επιλογές των κατοίκων.
 • Υπάρχει υφιστάμενος και μελετητικά ώριμος σχεδιασμός για επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων
Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Είναι θετική η ύπαρξη κυκλικών κόμβων εντός του αστικού πυρήνα της πόλης της Κατερίνης.
 • Σημειακά ζητήματα συμφόρησης σε συγκεκριμένους κόμβους κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο
 • Σε ορισμένα σημεία υφίσταται ανάγκη εξέτασης δημιουργίας κυκλικών κόμβων ή φωτεινού σηματοδότη
Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
 • Κρίνεται σκόπιμη η οργάνωση δικτύου αστικών εμπορευματικών μεταφορών με ενοποιημένες παραδόσεις και βέλτιστη χωροθέτησης διαμετακομιστικών κέντρων εμπορευμάτων
Οδική ασφάλεια
 • Τα ατυχήματα στον Δήμο Κατερίνης παρουσιάζουν μειωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.
 • Υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου παρουσιάζονται συχνότερα ατυχήματα και τα οποία χρήζουν εξέτασης.
 • Η παράνομη στάθμευση, οι συχνές παραβάσεις του ΚΟΚ και η έλλειψη σεβασμού από τους οδηγούς, σε αρκετές περιπτώσεις θέτει σε κίνδυνο την κίνηση ευαίσθητων χρηστών της οδού
Χαρακτηριστικά κινητικότητας
 • Το ΙΧ είναι το δημοφιλέστερο μεταφορικό μέσο σχεδόν για όλους τους σκοπούς μετακίνησης.
 • Το ποσοστό χρήσης των ήπιων μορφών μετακίνησης (περπάτημα και ποδήλατο) είναι αρκετά υψηλό και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για μετακινήσεις που αφορούν αγορές, αθροιστικά ξεπερνάει και το ποσοστό του ΙΧ.
 • Η ταχύτητα μετάβασης, η άνεση και η ασφάλεια είναι τα βασικότερα κριτήρια επιλογής μεταφορικού μέσου στην Κατερίνη.
 • Οι μετακινήσεις εντός της Κατερίνης είναι αρκετά μικρές σε διάρκεια, αφού ανεξαρτήτως σκοπού, άνω του 50% αυτών γίνεται μέσα σε 10 λεπτά.
 • Η πλέον επιβαρυμένη κυκλοφοριακά περιοχή είναι το κέντρο της πόλης της Κατερίνης, αφού συγκεντρώνει τους περισσότερους χώρους εργασίας, όσο και τη συντριπτική πλειοψηφία των προορισμών για αγορές και ψυχαγωγία

Επίσης στο πλαίσιο της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε και η 1η διαβούλευση. Παρακάτω παρατίθνεται τα σημαντικότερα ευρήματα από την διαβούλευση με φορείς του Δήμου.

Γενικά συμπεράσματα:

Οι φορείς εστιάζουν στα προβλήματα κυρίως στάθμευσης και πεζής μετακίνησης στην πόλη. Ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας εντοπίζουν προβλήματα ασφαλής μετακίνησης και δυσχέρεια στην κίνηση των χρηστών. Οι φορείς εκπαίδευσης γύρω από τα σχολεία ενώ οι ποδηλάτες στην κίνηση των ποδήλατων σε σχέση με τα ΙΧ. Οι φορείς εντοπίζουν στα θετικά του Δήμου το γεγονός ότι είναι επίπεδη πόλη και μπορεί να γίνει χρήση του ποδηλάτου και προώθηση της πεζής μετακίνησης. Τέλος εντοπίζουν ζητήματα με την οδηγική κουλτούρα αλλά και σημαντικές ελλείψεις στις αστικές συγκοινωνίες. Προτείνονται νέοι χώροι στάθμευσης ειδικά περιφερειακά της πόλης και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων. Επίσης αξιοσημείωτες είναι καινοτόμες προτάσεις που κατέθεσαν όπως το bike sharing, ηλεκτροκίνηση, χρήση ΑΠΕ και φιλικών προς το περιβάλλον μέτρων, smart parking, μελέτης εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένες μετακινήσεις.  Ιδιαίτερο θετικό είναι το γεγονός της διάθεσης και συμβολής όλων των φορέων στην αλλαγή και βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη της Κατερίνης.

Προβλήματα :

 • Παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση  κυρίως στον αστικό ιστό της πόλης της Κατερίνης,
 • Υπάρχει περιορισμένος  χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής / εορτών,
 • Δεν υπάρχουν υποδομές για ποδηλάτες
 • Έλλειψη χώρων στάθμευσης για δίκυκλα
 • Παραβίαση του κανονισμού πεζοδρόμου από 12τν οχήματα που κυκλοφορούν στο κεντρικό Πεζόδρομο της Μ. Αλεξάνδρου
 • Σημειώνονται παραβάσεις του  Κ.Ο.Κ,
 • Όσον αφορά τα ΑΜΕΑ  δεν τηρούνται πάντοτε οι ενδείξεις αλλά ούτε και υπάρχουν υποδομές για τα άτομα που μεταφέρονται μέσα στην πόλη , με αποτέλεσμα η κυκλοφορία τους να είναι δύσκολη κυρίως στα στενά δρομάκια της πόλης,
 • Ύπαρξη αδέσποτων ζώων, που κατά καιρούς επιτίθενται σε πολίτες.
 • Έλλειψης κουλτούρας στους πολίτες για την κινητικότητα

Προτάσεις – στόχοι:

 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ηχορύπανσης και εκπομπών αέριων ρύπων
 • Αύξηση αποτελεσματικότητας και οικονομικότερης αποδοτικότητας μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων
 • Εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους
 • Βελτίωση ασφάλειας και προστασίες για όλους τους πολίτες
 • Δημιουργία υποδομών
 • Γενική αναβάθμιση ποιότητας αστικού περιβάλλοντος
 • Αποσυμφόρηση του αστικού ιστού
 • Συμμετοχική δράση όλων των φορέων
 • Η Κατερίνη να λειτουργήσει ως παράδειγμα προπομπός για τους άλλους 2 Δήμους της Πιερίας που θα εκπονήσουν ΣΒΑΚ
 • Αλλαγή του τρόπου σκέψης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s